Duhan Suresinin İlk 8 Ayeti, Arapça Okunuşu, Türkçe Meali

Duhan Suresinin İlk 8 Ayeti, Arapça Okunuşu, Türkçe Meali
Yayınlama: 26.03.2024
Düzenleme: 02.04.2024 06:46
2
A+
A-

59 ayetten oluşan, Mekke döneminde inen Duhan Suresinin ilk 8 ayeti ve Türkçe meali özellikle Cuma günü ve gecelerinde okunduğunda büyük ecrini olduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple Duhan suresinin Arapça okunuşu ile Türkçe meali özellikle araştırılmaktadır.

Duhan suresi, Mekke döneminin sonlarına doğru Zuhruf Suresinden sonra indirilmiştir. Casiye Suresi öncesi indirilen Duhan Suresi ilk 8 ayeti özellikle müminlerin yakından takip ettiği duadır. 59 ayetten oluşurken 10. Ayette geçen duman kelimesinden adını almıştır. Surenin inme sebeplerinden biri gökyüzünden gelerek insanların üzerine çökeceğidir.

Duhan Suresinin Fazileti

Kıyamet alameti olarak Peygamber efendimiz (SAV) alametlerinde kıyamet öncesi duman görüleceğidir. Kur-anı Kerime ve peygambere inanmanın önemi, inanmayanların ahirette çekecekleri azap ve iman edenlerin kötülüklerden sakınanların ise ebedi mutluluğa kavuşacağı vurgulanır.

Duhan suresi fazileti ise araştırma konularından biridir. Cuma günü ve gecesi en çok okunan surelerdendir. Kim gece Duhan suresini okursa 70 bin melek sabaha kadar kendisi için istiğfarda bulunur. Özellikle Cuma gecesi okuyanların günahları bağışlanır denilmektedir. (Tirmizi, “Feza ilü”l-Kur-an, 8)

Duhan Suresi Arapça Okunuşu

Fazile ile okumak isteyenler Duhan Suresi Arapça okunuşunu araştırmaktadır.

1- Ha, Mim.

2- Vel kitabil mubin.

3- İnna enzelnahu fi leyletin mubareketin inna kunna munzirin.

4- Fiha yufreku kullu emrin hakim.

5- Emren min indina inna kunna mursilin.

6- Rahmeten min rabbik, innehu huves semiul alim.

7- Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehuma, in kuntum mukinin.

8- La ilahe illa huve yuhyi ve yumit, rabbukumve rabbu abaikumul evvelin.

9- Bel hum fi şekkin yel’abun.

10- Fertekib yevme te’tis semau bi duhanin mubin.

11- Yagşan nas, haza azabun elim.

12- Rabbenekşif annel azabe inna mu’minun.

13- Enna lehumuz zikra ve kad caehum resulun mubin.

14- Summe tevellev anhu ve kalu muallemun mecnun.

15- İnna kaşiful azabi kalilen innekum aidun.

16- Yevme nebtışul batşetel kubra inna muntekimun.

17- Ve lekad fetenna kablehum kavme fir’avne ve caehum resulun kerim.

18- En eddu ileyye ibadallah, inni lekum resulun emin.

19- Ve en la ta’lu alallah, inniatikum bi sultanin mubin.

20- Ve inni uztu bi rabbi ve rabbikumen tercumuni.

21- Ve in lem tu’minu li fa’teziluni.

22- Fe dea rabbehu enne haulai kavmun mucrimun.

23- Fe esri bi ibadi leylen innekum muttebeun.

24- Vetrukil bahre rehva, innehum cundun mugrekun.

25- Kem tereku min cennatin ve uyun.

26- Ve zuruin ve makamin kerim.

27- Ve na’metin kanu fiha fakihin.

28- Kezalik, ve evresnaha kavmen aharin.

29- Fe ma beket aleyhimus semau vel ardu ve ma kanu munzarin.

30- Ve lekad necceyna beni israile minel azabil muhin.

31- Min fir’avn, innehu kane aliyen minel musrifin.

32- Ve lekadihternahum ala ilmin alel alemin.

33- Ve ateynahum minel ayati ma fihi belaun mubin.

34- İnne haulai le yekulun.

35- İn hiye illa mevtetunel ulave ma nahnu bi munşerin.

36- Fe’tu bi abaina in kuntum sadikin.

37- E hum hayrun em kavmu tubbein vellezine min kablihim, ehleknahum innehum kanu mucrimin.

38- Ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma laibin.

39- Ma halaknahuma illa bil hakkı ve lakinne ekserehum la ya’lemun.

40- İnne yevmel faslı mikatuhum ecmain.

41- Yevme la yugni mevlen an mevlen şey’en ve la hum yunsarun.

42- İlla men rahimallah, innehu huvel azizur rahim.

43- İnne şeceretez zakkum.

44- Taamul esim.

45- Kel muhl, yagli fil butun.

46- Ke galyil hamim.

47- Huzuhu fa’tiluhu ila sevail cahim.

48- Summe subbu fevka re’sihi min azabil hamim.

49- Zuk, inneke entel azizul kerim.

50- İnne haza ma kuntum bihi temterun.

51- İnnel muttekine fi makamin emin.

52- Fi cennatin ve uyun.

53- Yelbesune min sundusin ve istebrakın mutekabilin.

54- Kezalik, ve zevvecnahum bi hurin in.

55- Yed’une fiha bi kulli fakihetin aminin.

56- La yezukune fihel mevte illel mevtetel ula, ve vekahum azabel cahim.

57- Fadlen min rabbik, zalike huvel fevzul azim.

58- Fe innema yessernahu bi lisanike leallehum yetezekkerun.

59- Fertekib innehum murtekıbun.

Duhan Suresi Türkçe Meali

Arapça okunuşu kadar fazileti ile birlikte en çok merak edilen hususlardan biri de Duhan Suresi Türkçe Meali olmaktadır.

1- Ha, Mim.

2- Apaçık Kitab hakkı için,

3- Biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik; çünkü Biz uyarıcı gönderiyorduk.

4- Bir gece ki, her hikmetli iş onda ayırt edilir.

5- Tarafımızdan (gelen) emir; çünkü Biz peygamber gönderiyorduk,

6- Rabbinden bir rahmet olarak; gerçekten O öyle işiten, öyle bilendir.

7- O, göklerin, yerin ve bütün aralarındakilerin Rabbidir, kesin inanıyorsanız.

8- O’ndan başka tanrı yoktur. Hem diriltir, hem de öldürür; hem sizin Rabbiniz, hem de önceki atalarınızın Rabbidir.

9- Fakat onlar şüphe içinde oynuyorlar.

10- O halde o göğün açık bir duman ile geleceği günü gözetle

11- Ki insanları saracaktır; bu acı bir azaptır.

12- “Ey Rabbimiz, bizden bu azabı aç; çünkü biz inanıyoruz.” diyecekler.

13- Onlara düşünmek, ibret almak nerede? Kendilerine apaçık anlatan bir peygamber geldi de,

14- Sonra ondan döndüler. “Bu öğretilmiş bir delidir.” dediler.

15- Biz o azabı biraz açacağız, fakat siz yine (eski halinize) döneceksiniz.

16- Ama (kendilerini) o büyük şiddetle sıkıvereceğimiz gün, muhakkak Biz intikam alacağız.

17- Andolsun ki, onlardan önce Firavun’un kavmini fitneye düşürdük; onlara da şöyle söyleyen değerli bir peygamber gelmişti:

18- Allah’ın kullarını bana teslim edin; çünkü ben size (gönderilen) güvenilir bir peygamberim.

19- Ve Allah’a karşı baş kaldırmayın; çünkü ben size açık bir delil ile geliyorum.

20- Ve haberiniz olsun ki ben, sizin beni taşlamanızdan Rabbim ve Rabbinize sığınmışımdır.

21- Eğer bana iman etmezseniz, bari ben(im çevrem)den çekilin!”

22- Sonra: “Bak bunlar suçlu bir kavimdir!” diyerek Rabbine dua etti.

23- (Rabbi): “Hemen kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz takip edileceksiniz.

24- Denizi açık bırak, Çünkü onlar ordu halinde gelip boğulacaklar.” buyurdu.

25- (Onlar) neler bırakmışlardı; ne bahçeler; ne pınarlar;

26- Ne çiftlikler, ne güzel makam

27- Ve içinde sefa sürdükleri ne nimet ve refah…

28- Evet öyle (oldu) ve onları hep başka bir topluluğa miras kıldık!

29- Sonuçta ne gök ağladı üzerlerine, ne yer; ne de kendilerine bir mühlet verildi.

30- Andolsun ki, İsrail oğullarını o horlayıcı azaptan kurtarmıştık

31- Firavun’dan, çünkü o haddi aşanlardan bir üstündü.

32- Andolsun ki Biz onları bilerek bütün milletler üzerine seçip tercih etmiştik.

33- Ve onlara mucizelerden içinde apaçık bir imtihan bulunan nimetler vermiştik.

34- Fakat şu (beriki) kafirler diyorlar ki:

35- “ilk ölümümüzden başka birşey yoktur. Biz yeniden diriltilecek değiliz.

36- Haydi getirin babalarımızı, doğru (söyleyen kimseler) iseniz.”

37- Onlar mı hayırlı, yoksa Tubba kavmi ve onlardan öncekiler mi? Onların hepsini helak ettik, çünkü suçlu idiler.

38- Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri oyunculukla yaratmadık.

39- İkisini de ancak hak ve hikmetle yarattık. Fakat pek çokları bilmezler.

40- Haberiniz olsun ki, o ayırım günü hepinizin belirlenmiş vaktidir.

41- O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.

42- Ancak Allah’ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, şöyle merhametlidir.

43- şüphesiz zakkum ağacı,

44- Çok vebal yüklenenin yemeğidir.

45- Pota gibi karınlarında kaynar,

46- Kaynar suyun kaynaması gibi.

47- Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.

48- Sonra da başına kaynar su azabından dökün.

49- Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin, deyin.

50- İşte o sizin şüphe ve mücadele edip durduğunuz şey budur.

51- Kötülükten sakınanlar (müttakiler) elbette emin bir makamdadırlar;

52- Cennetlerde, pınar başlarında,

53- İnce ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşı karşıya (otururlar).

54- Evet böyle (olacak); hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

55- Orada güvenler içinde her çeşit yemişi isteyip getirtirler.

56- İlk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.

57- (Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.

58- Biz onu (Kur’an’ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.

59- O halde gözet, çünkü onlar da gözetiyorlar.

İşsizlik Sigortası – Maaşı Nasıl Hak Edilir?

Oruçluyken Öpüşmek Orucu Bozar mı?

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.